ວັນວິສາຂະບູຊາ

ວັນວິສາຂະບູຊາເປັນອີກຫນຶ່ງວັນສຳຄັນໃນພຣະພຸທທະສາສະຫນາ ແລະມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຊາວພຸທ ວັນນີ້ຈະເປັນວັນທີ່ຊາວພຸທຮ່ວມໃຈກັນມາລະນຶກເຖິງພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າ ແລະເພື່ອສະແດງຄວາມນອບນ້ອມຕໍ່ພຣະບໍລິສຸດທິຄຸນ ພຣະປັນຍາທິຄຸນ ແລະພຣະມະຫາປັນຍາອັນບໍ່ມີປະມານ ທີ່ມີຕໍ່ສັບພະສັດທັງຫລາຍ ດ້ວຍການນ້ອມນຳຄຳສອນຂອງພຣະອົງມາເປັນແນວທາງໃນການດຳເນີນຊີວິດ ອີກທັງ ວັນວິສາຂະບູຊາ ຍັງເປັນວັນສະຫລອງເຫດການສຳຄັນ 3 ຄັ້ງຂອງພຣະສັມມາສຳພຸທທະເຈົ້າ ຄື ວັນປະສູດ ວັນຕັສສະຮູ້ ແລະວັນປະລິນິບພານ ເຊິ່ງກົງກບວັນເພັງຂຶ້ນ 15 ຄ່ຳ ເດືອນ 6

ພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າແມ່ນໃຜ

ພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າມີນາມເດີມວ່າ “ສິດທັດຖະ” ຫມາຍເຖິງຜູ້ທີ່ສຳເຣັດຄວາມມຸ່ງຫມາຍແລ້ວ ຫລືຜູ້ທີ່ປາດຖະຫນາສິ່ງໃດ ຍ່ອມໄດ້ສິ່ງນັ້ນ ຊົງເປັນພຣະຣາດຊະໂອຣົດຂອງພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ກະສັດຜູ້ທີ່ຄອງກຸງກະບິນລະພັດ ແຄວ້ນສັກກະ ແລະພຣະນາງສິຣິມະຫາມາຍາ ພະຣາດຊະທິດາຂອງກະສັດຣາດຊະກຸນໂກຣິຍະວົງ ແຫ່ງກຸງເທວະທະຫະ ແຄວ້ນໂກຣິຍະ ຊີວິດຂອງພຣະອົງເພິ່ນສົມບູນທຸກດ້ານ ເມື່ອພຣະອົງຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ກັບບໍ່ຍຶດຕິດໃນຊັບສິນຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ ແຕ່ກັບຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມເບື່ອຫນ່າຍ ຕໍ່ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ ຢາກທີ່ຈະຄົ້ນຫາຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງແລະຢັ້ງຍືນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງການເກີດ ແກ່ ເຈັບຕາຍນັ້ນເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດທີ່ທຸກຄົນໄດ້ພົບເຫັນກັນເປັນປົກກະຕິ ຄົນທົ່ວໄປກໍ່ບໍ່ໄດ້ຄິດອັນໃດ ແຕ່ເມື່ອພຣະອົງເພິ່ນໄດ້ພົບເຫັນແລ້ວ ກັບຄິດວ່າ ແມ້ຕົນເອງ ສັກວັນຫນຶ່ງເຮົາກໍ່ຕ້ອງເຖົ້າ ເຈັບ ຕາຍເຊັ່ນກັນ ນີ້ຄືຄວາມທຸກ ທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງປະສົບພົບພໍ້ກັນຢູ່ທຸກວັນ ເຊິ່ງຫນ້ອຍຄົນທີ່ຈະຄິດຫາວິທີ ພົ້ນທຸກແບບນີ້ແທ້ຈິງ ຈາກນັ້ນເພິ່ນກໍ່ໄດ້ເຫັນນັກບວດ ກໍ່ຄິດວ່າ ຊີວິດນັກບວດນີ້ແລ້ວ ເປັນເສັ້ນທາງການສະແຫວງຫາ ທາງພົ້ນທຸກ  ເພື່ອພົບສຸກທີ່ແທ້ຈິງ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈອອກບວດ ບຳເພັນພຽນທາງຈິດ ຈົນໄດ້ຕັສສະຮູ້ຄວາມຈິງ ຂອງທຳມະຊາດແລະຊີວິດ ເມື່ອເພິ່ນຕັສສະຮູ້ແລ້ວ ກໍ່ນຳເອົາຄວາມຮູ້ເຫລົ່ານັ້ນ ມາສັ່ງສອນໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປໄດ້ຮູ້ຕາມໄປນຳ

ພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າເພິ່ນເປັນບຸກຄົນຕົ້ນແບບ ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີກຳລັງໃຈບໍ່ສິ້ນສຸດ ຍອມສະລະຕົນເອງ ເພື່ອປະໂຫຍດສຸກແກ່ມວນມະນຸດຊາດ ທຸກຊີວິດຢ່າງສະເຫມີພາບ ເທົ່າທຽມກັນ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ 45 ປີ ຫລັງຈາກທີ່ຕັສສະຮູ້ແລ້ວ ເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນການຊ່ວຍສັບພະສັດ ໃຫ້ພົ້ນທຸກ ພົບຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງ ຕະຫລອດຈົນເຮັດໃຫ້ຫລຸດພົ້ນ ຈາກໄພໃນວັດຕະສົງສານ

       ເມື່ອເຫັນດັ່ງນັ້ນພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະກໍ່ຮູ້ສຶກປາບປື້ມໃຈ ແລະສະແດງຄວາມເຄົາລົບພຣະກຸມານເຊັ່ນດຽວກັນ ຕໍ່ມາພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ໄດ້ເຊີນພຣາມ 8 ທ່ານມາພະຍາກອນທຳນາຍດວງຊະຕາຂອງພຣະກຸມານ ພຣາມທັງ 7 ໄດ້ທຳນາຍວ່າ ຫາກພຣະກຸມານປາດຖະຫນາຣາດຊະບັນລັງກໍ່ຈະໄດ້ເປັນພຣະເຈົ້າຈັກກະພັດ ແຕ່ຫາກຊົງຕັດສິນພຣະໄທ ອອກບວດພຣະອົງກໍ່ຈະໄດ້ເປັນພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າ  ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພຣາມໂກນທັນຍະ ຜູ້ອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດ ໄດ້ທຳນາຍວ່າ ພຣະກຸມານຈະໄດ້ເປັນພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າ

ວັນປະສູດ

ເມື່ອພຣະນາງມະຫາສິຣິມາຍາ ພຣະມະເຫສີຂອງພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ຮອດກຳນົດການໄດ້ໃຫ້ປະສູດພຣະໂອຣົດ ພຣະນາງໄດ້ສະເດັດກັບເມືອງເທວະທະຫະບ້ານເກີດຂອງພຣະອົງ ເພື່ອໃຫ້ການປະສູດຕາມພຣະຣາດຊະປະເພນີ ໃນການເດີນທາງອັນຍາວໄກນັ້ນ ພຣະນາງໄດ້ຢຸດພັກໃຕ້ຕົ້ນສາຣະ ຢູ່ສວນລຸມພິນີ ຂະນະທີ່ພຣະອົງກຳລັງຢືນແລະຈັບງ່າໄມ້ສາລະຢູ່ນັ້ນ ພຣະນາງກໍ່ໄດ້ປະສູດພຣະໂອຣົດ ວັນນັ້ນກົງກັບວັນເພັງເດືອນ 6 80ປີກ່ອນສະໄຫມພຸທທະການ ເມື່ອພຣະໂອຣົດມີອາຍຸໄດ້ 5ມື້ ພຣະອົງໄດ້ຮັບພຣະຣາດຊະທານພຣະນາມວ່າ “ສິດທັດຖະ” ແປວ່າ ຜູ້ທີ່ສຳເຣັດຄວາມມຸ່ງຫມາຍແລ້ວ

ຂ່າວການປະສູດຂອງເຈົ້າຊາຍ ສິດທັດຖະ ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປຢ່າງໄວວາ ຈົນໄປຮອດອະສິຕະດາບົດ ຜູ້ເປັນພຣະອາຈານຂອງພຣະເຈົ້າສຸດໂທທະນະ ອະສິຕະດາບົດຂໍເຂົ້າໄປຢ້ຽມພຣະກຸມານ ເມື່ອດາບົດເຫັນພຣະກຸມານ ກໍ່ໄດ້ທຳນາຍວ່າ ພຣະກຸມານຈະຕັສສະຮູ້ ເປັນພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າຜູ້ສັ່ງສອນຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຫລຸດພົ້ນຈາກວັດຕະສົງສານ ຫລັງຈາກທຳນາຍພຣະກຸມານອະສິຕະດາບົດ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບທີ່ພຣະບາດຂອງພຣະກຸມານ 

ປະຣິນິບພານ

ຫລັງຈາກຕັສສະຮູ້ເປັນພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຊົງສັ່ງສອນຜູ້ຄົນເລື່ອງທຳມະຊາດຂອງໂລກ ຫລືທັມມະ ຍາວນານກວ່າ 45 ປີ ຈົນວ່າຄົບອາຍຸ 80 ພັນສາ ໃນຄືນວັນເພັງເດືອນ 6 ໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະທັບຢູ່ໃນເມືອງກຸສິນາຣາ ແຄວ້ນມັນລະ ໄດ້ປະທານປັດສິມໂອວາດ “ເບິ່ງກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ ສັງຂານທັງຫລາຍມີຄວາມເສື່ອມໄປເປັນທຳມະດາ ຈົ່ງເຮັດປະໂຫຍດຕົນປະໂຫຍດເພິ່ນ ໃຫ້ເຖິງພ້ອມດ້ວຍຄວາມບໍ່ປະຫມາດເຖີດ ຈາກນັ້ນກໍ່ຊົງປະຣິນິບພານໃນຄືນວັນເພັງເດືອນຫົກນັ້ນເອງ ສະຖານທີ່ປະຣິນິບພານຂອງພຣະອົງຕັ້ງຢູ່ທີ່ເມືອງ ກຸສິນາຣາ ຣັດອຸດຕະຣະປະເທດ ປະເທດອິນເດຍ

ຄຸນນະທັມຂອງພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າ

ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າ ເປັນທີ່ກ່າວສັນລະເສີນ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາອັນຍາວນານ ແລະຍັງສັນລະເສີນສືບຕໍ່ໆກັນມາ ອັນໄດ້ແກ່

ພຣະປັນຍາທິຄຸນ ຄືພຣະພຸທທະອົງຊົງມີປັນຍາຮອບຮູ້ເຖິງຄວາມຈິງແຫ່ງສິ່ງທັງຫລາຍທັງປວງຄວາມເປັນຈິງຂອງສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນວ່າເປັນແບບໃດ ຊົງຮູ້ແຈ້ງເຖິງຄວາມຈິງເຫລົ່ານັ້ນ ແນະນຳຄວາມຈິງເຫລົ່ານັ້ນມາເປີດເຜີຍຊີ້ແຈງສະແດງແກ່ໂລກ ຕາມພື້ນເພອັດທະຍາໄສຂອງບຸກຄົນເຫລົ່ານັ້ນ

ພຣະບໍລິສຸດທິຄຸນ

ຄືພຣະພຸທທະອົງຊົງມີພຣະໄທບໍລິສຸດ ສະອາດຫມົດຈົດ ຈາກອັດສະວະກິເລສເຄື່ອງເສົ້າຫມອງທັງຫລາຍ ບໍ່ມີຄວາມຂຸ່ນມົວເສົ້າຫມອງ ພາຍໃນພຣະໄທຊົງດຳລົງຢູ່ແບບຄົງທີ່ ບໍ່ແປຜັນ ທ່າມກາງອາລົມທີ່ກະທົບກະທັ່ງຈາກພາຍນອກ ບໍວ່າຈະດີຫລືຮ້າຍແຕ່ພຣະໄທຂອງພຣະພຸທທະເຈົ້າກໍ່ບໍລິສຸດຫມັ້ນຄົງແບບນັ້ນບໍ່ປ່ຽນແປງ

ພຣະມະຫາກາລຸນາທິຄຸນ

ຄື ຊົງປະກອບດ້ວຍຄວາມເຕັມປ່ຽມດ້ວຍຄວາມກາລຸນາຕໍ່ສັບພະສັດທັງຫລາຍ ບໍ່ເລືອກຊາດຊັ້ນວັນນະ ແຕ່ປະການໃດ ແມ້ແຕ່ໃນສີລຂອງພຣະອົງ ກໍ່ຊົງບັນຍັດໃຫ້ຄົນງົດເວັ້ນ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕາຍໄປ ແລະຊົງແນະນຳໃຫ້ແຜ່ເມດຕາຈິດຕໍ່ສັບພະສັດທັງຫລາຍ ເພື່ອໃຫ້ຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ແບບປົກກະຕິສຸກ

ຄຳສອນຂອງພຣະພຸທທະເຈົ້າທີ່ໄດ້ສອນໄວ້ສາມາດສະຫລຸບລົງໄດ້ 3 ປະການ ດ້ວຍກັນຄື

1.ລະການກະທຳບາບທັງປວງເສຍ

2.ເຮັດຄວາມດີທັງຫລາຍໃຫ້ເຖິງພ້ອມ

3.ເຮັດຈິດໃຈໃຫ້ສະອາດຫມົດກ້ຽງ

ຄວາມຮູ້ເຫລົ່ານີ້ ປັນຍາຂອງພຣະອົງເປັນປັນຍາລະດັບທີ່ບໍ່ສາມາດຢັ່ງຮູ້ດ້ວຍການຄິດຫລືຈິນຕະນາການເລີຍ ແຕ່ເປັນປັນຍາທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະຕິບັດທັມ ເຊິ້ງເອີ້ນວ່າ ພາວະນາມະຍະປັນຍາ ເຊິ່ງທັມມະຂອງພຣະອົງເພິ່ນນຳມາສັ່ງສອນແກ່ຊາວໂລກນັ້ນ ບໍ່ຈຳກັດການເວລາ ແລະສະຖານທີ່ ບໍ່ຈຳກັດວ່າຈະເປັນໃຜ ເພດ ພາວະໃດ ຫລືນັບຖືສາສະຫນາໃດກໍ່ຕາມ ຫາກຜູ້ນັ້ນດຳເນີນຊີວິດຕາມແນວທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ປະຕິບັດຕາມວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງ ຜູ້ນັ້ນກໍ່ຈະສາມາດທີ່ຈະບັນລຸທັມຕາມພຣະອົງໄດ້

ດັ່ງນັ້ນຄຳສອນແລະພຸທທະຈາຣິຍະວັດໃນທຸກໆມື້ທີ່ພຣະອົງເພິ່ນໄດ້ເຮັດມາໂດຍຕະຫລອດນັ້ນເປັນບົດພິສູດວ່າ ພຣະໂຄດົມພຸທທະເຈົ້າ ເພິ່ນເປັນ “ບໍຣົມມະຄູ” ຜູ້ມີພຣະຄຸນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ຂອງມວນມະນຸດຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ

ຫລັກທັມທີ່ສຳຄັນທີ່ຄວນນຳມາປະຕິບັດ

ໃນວັນວິສາຂະບູຊາ ພຸທທະສາສະນິກກະຊົນທັງຫລາຍຄວນຍຶດຫມັ້ນໃນຫລັກທັມ ເຊິ່ງຫລັກທັມທີ່ຄວນນຳມາປະຕິບັດໄດ້ແກ່

1.ຄວາມກະຕັນຍູ ຄື ຄວາມຮູ້ຄຸນຄົນ ເປັນຄຸນນະທັມທີ່ຄູ່ກັບຄວາມກະຕະເວທີ ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງການຕອບແທນຄຸນທີ່ມີຜູ້ເຮັດໄວ້ ຄວາມກະຕັນຍູແລະຄວາມກະຕະເວທີນີ້ ເປັນເຄື່ອງຫມາຍຂອງຄົນດີ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວແລະສັງຄົມມີຄວາມສຸກ ເຊິ່ງຄວາມກະຕັນຍູກະຕະເວທີນັ້ນ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບທັງ ບິດາມານດາແລະລູກ ຄູອາຈານກັບລູກສິດ ນາຍຈ້າງກັບລູກຈ້າງແລະອື່ນໆ

ໃນພຣະພຸທທະສາສະຫນາ ປຽບດັ່ງພຣະພຸທທະເຈົ້າ ຄືກັບບຸບພະກາລີ ຜູ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທາງຫລຸດພົ້ນແຫ່ງຄວາມທຸກ ດັ່ງນັ້ນພຸທທະສາສະນິກກະຊົນຈຶ່ງຄວນຕອບແທນດ້ວຍຄວາມກະຕັນຍູກະຕະເວທີ ດ້ວຍການທຳນຸບຳລຸງ ພຣະພຸທທະສາສະຫນາ ແລະດຳລົງພຣະພຸທທະສາສະຫນາໃຫ້ຢູ່ສືບໄປ

2. ອະຣິສັດສີ່

ຄືຄວາມຈິງອັນປະເສີດ 4 ປະການທີ່ພຣະພຸທທະເຈົ້າຊົງຕັສສະຮູ້ໄວ້ ໃນວັນວິສາຂະບູຊາໄດ້ແກ່

– ທຸກ ຄື ບັນຫາຂອງຊີວິດ ສະພາວະທີ່ທົນໄດ້ຍາກ ເຊິ່ງທຸກຂັ້ນພື້ນຖານ ຄືການເກີດການແກ່ ແລະການເຈັບຕາຍ ລ້ວນເປັນສິ່ງທີ່ມະນຸດທຸກຄົນຕ້ອງພະເຊີນ ສ່ວນທຸກຈອນຄື ທຸກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການດຳເນີນຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊັ່ນ ການພັດພາກຈາກສິ່ງທີ່ເປັນທີ່ຮັກ ຫລືຄວາມຍາກຈົນເປັນຕົ້ນ

 – ສະມຸທັຍ ຄືຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ ຫລືສາເຫດຂອງຫານເກີດທຸກ ແລະສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງບັນຫາເກີດຈາກ “ຕັນຫາ” ອັນໄດ້ແກ່ ຄວາມຢາກໄດ້ຕ່າງໆ ແບບບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ

– ນິໂຣດ ຄື ຄວາມດັບທຸກ ເປັນສະພາບທີ່ຄວາມທຸກຫມົດໄປ ເພາະສາມາດດັບກິເລສ  ຕັນຫາ ອຸປະທານອອກໄປໄດ້

– ມັຄ ຄື ຫົນທາງທີ່ພາໄປສູ່ການດັບທຸກ ເປັນການປະຕິບັດເພື່ອແກ້ບັນຫາ ມີ 8 ປະການ ໄດ້ແກ່ ຄວາມເຫັນຊອບ ດຳຣິຊອບ ວາຈາຊອບ ລ້ຽງຊີບຊອບ ພະຍາຍາມຊອບ ຕັ້ງຈິດຫມັ້ນຊອບ

3.ບໍ່ປະຫມາດ

ຄວາມບໍ່ປະມາດ ຄື ການມີສະຕິກຳກັບຢູ່ສະເຫມີ ບໍ່ວ່າຈະຄິດ ຈະເວົ້າ ຈະທຳສິ່ງໃດໆ ບໍ່ຍອມຕົກໄປໃນທາງທີ່ເສື່ອມ ແລະບໍ່ຍອມເສຍໂອກາດໃນການເຮັດຄວາມດີ ຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ດີທີ່ຕ້ອງເຮັດ ເຖິງກັມທີ່ຕ້ອງເວັ້ນ ໃສ່ໃຈສຳນຶກຢູ່ສະເຫມີໃນຫນ້າທີ່ ບໍ່ປ່ອຍປະລະເລີຍ ກະທຳຢ່າງຈິງຈັງ ແລະດຳເນີນລ່ວງຫນ້າໄປ ຕະຫລອດເວລາ

ຄວາມບໍ່ປະຫມາດເປັນຄຸນນະທັມທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ ກ່າວໄດ້ວ່າຄຳສອນໃນພຣະພຸທທະສາສະຫນາທັງຫມົດ ເມື່ອສະຫລຸບແລ້ວກໍ່ຄື ຄຳສອນເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ປະຫມາດ ດັ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກປັດສິມໂອວາດຂອງພຣະສັມມາສັມພຸທທະຈົ້າ ຄື

“ເບິ່ງກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ ບັດນີ້ເຮົາຈະເຕືອນເຈົ້າທັງຫລາຍ ສັງຂານທັງຫລາຍເປັນຂອງບໍ່ທ່ຽງ ມີຄວາມເສື່ອມໄປເປັນທຳມະດາ ເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງເຮັດຄວາມບໍ່ປະມາດໃຫ້ເຖິງພ້ອມເຖີດ “

ວັນວິສາຂະບູຊາກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ວັນທີ 13 ທັນວາ ພ.ສ. 2542 ທີ່ປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ມີມະຕິໃຫ້ວັນວິສາຂະບູຊາ ຫລືທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນປະເທດສີລັງກາວ່າວັນວິສາຂະເຊິ່ງເປັນວັນສາກົນຂອງໂລກ ສີລັງກາເປັນສະມາຊິກຫລັກຂອງອົງກອນທີ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະຫະປະຊາຊາດພິດຈາລະນາໃຫ້ວັນວິສາຂະບູຊາ ເປັນວັນພິເສດ ເພື່ອໃຫ້ວັນນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນລະດັບນານາຊາດວ່າເປັນວັນສຳຄັນທາງພຸທທະສາສະຫນາ ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮ່ວມກັນທຳຄວາມດີເພື່ອນ້ອມລະນຶກເຖິງວັນປະສູດ ວັນຕັສສະຮູ້ ແລະວັນປະຣິນິບພານ ປຽບດັ່ງການສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າ ທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງມີພຣະມະຫາກາລຸນາທິຄຸນຕໍ່ສັບພະສັດທັງຫລາຍ ພຣະພຸທທະອົງຊົງສະຫນັບສະຫນູນ ໃຫ້ທຸກສາສະຫນາໄດ້ທົດລອງປະຕິບັດຕາມຄຳສອນຂອງພຣະອົງເພື່ອພິສູດຄວາມຈິງດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອເກົ່າຂອງຕົນ ພຣະອົງຊົງສັ່ງສອນເມດຕາຕໍ່ສັບພະສັດທັງຫລາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຫວັງສິ່ງໃດຕອບແທນ

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນຈາກເລຂາທິການສະຫະປະຊາຊາດຄົນທີ 5 ຄື ທ່ານຈາເວຍ ເປເຣຊເດີ້ ຊູເອລລ່າ (ພ.ສ. 2529)

ດັ່ງນີ້ສຳຫລັບພຸທທະສາສະນິກກະຊົນທຸກໆທ່ານໃນທຸກໆສະຖານທີ່ ໂອກາດວັນວິສາຂະບູຊານີ້ເປັນມຸງຄຸນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ນ້ອມລະນຶກເຖິງ ການປະສູດ ຕັສສະຮູ້ ແລະປະຣິນິບພານຂອງພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າ ແລະຈະໄດ້ລະນຶກເຖິງຄວາມເມດຕາກາລຸນາອັນບໍ່ມີປະມານຕໍ່ມວນມະນຸດຊາດ ຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕານີ້ ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ມວນມະນຸດທຸກໆ ຄົນໃນໂລກ

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນຈາກເລຂາທິການສະຫະປະຊາຊາດຄົນປະຈຸບັນຄື ອັນໂຕນິໂອ ກູເຕີ້ເຣສ

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສົ່ງຄວາມປາດຖະຫນາດີໃຫ້ກັບທຸກໆທ່ານໃນວັນວິສາຂະບູຊາໃນປີນີ້ ເຊິ່ງເປັນວັນທີ່ສັກສິດ ສຳຫລັບພຸທທະສາສະນິກກະຊົນ ຫລາຍລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ແລະເປັນວັນທີ່ເຮົາໄດ້ລະນຶກເຖິງວັນປະສູດ ຕັສສະຮູ້ ແລະປະຣິນິບພານຂອງພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າ ມະນຸດຊາດໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກຄຳສອນຂອງພຣະພຸທທະອົງແລະໃນການເວລາແຫ່ງໂຣກລະບາດໂຄວິດ19ນີ້ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຂອງຄຳສອນຂອງພຣະພຸທທະອົງທີ່ວ່າ “ເພາະສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງຫລາຍລ້ວນໄປສູ່ຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ຂ້າພະເຂົ້າເອງກໍ່ປ່ວຍເຊັ່ນກັນເປັນທຳມະດາ ” ເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນຈິງຢູ່ສະເຫມີ ແລະເຮັດໃຫ້ມະນຸດໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເຖິງຄວາມສາມັກຄີ ແລະການຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອນມະນຸດໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກມະນຸດໄດ້ຮ່ວມມືຮ່ວມໃຈກັນຢ່າງແທ້ຈິງ ເຮົາຈະສາມາດຢຸດຍັ້ງໂຣກລະບາດນີ້ໄດ້ ໃນວັນວິສາຂະບູຊາປີນີ້ ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ມາລະນຶກເຖິງຄຳສອນຂອງພຣະພຸທທະອົງ ທີ່ປະຕິບັດຕົນຕໍ່ກັນດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມເມດຕາແລະມາຊ່ວຍກັນສ້າງໂລກຫນ່ວຍນີ້ໃຫ້ມີສັນຕິພາບແລະສັນຕິສຸກຕໍ່ໄປ

ວັນວິສາຂະບູຊາແລະສັນຕິພາບໂລກ

ເພື່ອເປັນການລະນຶກເຖິງມະຫາກາລຸນາທິຄຸນຂອງພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າ ທີ່ເພິ່ນແນະນຳສັ່ງສອນຄວາມຮູ້ວິຊາຊີວິດ ໃຫ້ແກ່ມະຫາຊົນ ເມື່ອຄົນເຫລົ່ານັ້ນ ນຳທັມມະມາປະຕິບັດໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະສືບທອດຄຳສອນອັນດີງາມທີ່ລຸ່ນຕໍ່ລຸ່ນຈົນມາຮອດປະຈຸບັນ ໃນວັນວິສາຂະບູຊານີ້ພວກເຮົາຊາວພຸທທົ່ວທັງໂລກ ຕ່າງກໍ່ພ້ອມໃຈກັນສ້າງສັນຕິພາບໂລກ ດ້ວຍການສ້າງຄວາມດີຕາມຫລັກການທີ່ພຣະພຸທທະອົງເພິ່ນໄດ້ສອນ ຄື ເຮັດໃຈໃຫ້ຜ່ອງໃສ ດ້ວຍການນັ່ງສະມາທິເຮັດໃຈໃຫ້ຢຸດນິ່ງ

ໃນຂະນະທີ່ທຸກຄົນນັ່ງສະມາທິ ທຳໃຈໃຫ້ຢຸດນິ່ງດີແລ້ວ ຈະເປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ທຳສະມາທິເອງນັ້ນ ໄດ້ສຳຜັດເຖິງຄວາມສຸກພາຍໃນ ເຊິ່ງເປັນຄວາມສຸກທີ່ບໍ່ຕ້ອງຫາມາຈາກພາຍນອກ ແລະຖ້າພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນທີ່ຢູ່ ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເມືອງຕ່າງໆ ປະເທດຕ່າງໆ ທົ່ວໂລກນັ່ງສະມາທິ ໃຈຢຸດນິ່ງພ້ອມກັນ ພະລັງໃຈທີ່ຢຸດນີ້ຈະເປັນພະລັງມວນຄວາມບໍລິສຸດ ແລະຄວາມສຸກເກີດຂຶ້ນທີ່ສູນກາງກາຍຖານທີ 7 ຂອງທຸກຄົນ ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກຈາກຕົວເຮົາຜູ້ທີ່ນັ່ງສະມາທິທຸກຄົນ ໃນເວລານີ້ ເຮົາທຸກຄົນຈະປຽບດັ່ງແມ່ເຫລັກແຫ່ງຄວາມສຸກ ສາມາດດຶງດູດສິ່ງດີໆ ແລະພ້ອມທີ່ຈະແກ້ໄຂບຸກຄົນຮອບຂ້າງຂອງເຮົາ ເຊັ່ນ ຄົນໃນຄອບຄົວ ບໍລິສັດ ໂຮງຮຽນ ທີ່ທຳງານ ສັງຄົມ ຕະຫລອດຈົນຮອດຄົນທົ່ວເມືອງ ປະເທດ ແລະທົ່ວໂລກ ໃຫ້ທຸກຄົນມີກະແສແຫ່ງຄວາມສຸກ ເກີເຂຶ້ນພາຍໃນໃຈຂອງເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ

ກິດຈະກຳທີ່ວັດພຣະທັມມະກາຍໃນວັນວິສາຂະບູຊາ

ໃນທຸກໆປີວັດພຣະທັມມະກາຍແລະມູນລະນິທິທັມມະກາຍຈະຈັດກິດຈະກຳຕະຫລອດຫມົດມື້ ເພື່ອລະນຶກເຖິງຄຸນນະທັມ ຄຳສອນຂອງພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າ ແລະມະຫາກາລຸນາທີ່ມີຕໍ່ເຫລົ່າສັບພະສັດທັງຫລາຍ ໂດຍພາກເຊົ້າແລະບ່າຍຈັດໃຫ້ມີກິດຈະກຳເຮັດທານ ຮັກສາສີລ ຟັງທັມ ຈະເລີນສະມາທິພາວະນາ ແລະໃນພາກຄ່ຳ ຂະນະພຣະພິກຂຸ ພິກຂຸນີ ສາມະເນນ ແລະສາທຸຊົນນັບແສນຄົນ ໃນເວລາດຽວກັນ ຮ່ວມກິດຈະກຳໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທົ່ວທັງໂລກ ໂດຍການສົ່ງໃຈ ອອນໄລນ໌ຜ່ານແອ໊ບພິເຄຊັ່ນຊູມ ເຊິ່ງພາບແລະສຽງ ຂອງທຸກຄົນຈະມາປາກົດ ທີ່ຫນ້າຈໍຂະຫນາດໃຫຍ່ ຢູ່ດ້ານຫນ້າຂອງພຣະມະຫາທັມມະກາຍເຈດີ ເຊິ່ງເທີງເຈດີແລະພາຍໃນເຈດີ ມີອົງພຣະປະຕິມາກອນ ເປັນອົງແທນຂອງພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າເຖິງ 1ລ້ານອົງ

ທຸກທ່ານພ້ອມໃຈກັນສູດມົນບົດທັມມະຈັກກັບປະວັດຕະນະສູດ ເຊິ່ງເປັນທັມມະບົດທັມອິດທີ່ພຣະພຸທທະອົງເພິ່ນໄດ້ຕັສສອນຄັ້ງທຳອິດ ເປັນວິທີການປະຕິບັດທັມຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນ ຈົນເຂົ້າເຖິງຄວາມສຸກພາຍໃນທີ່ແທ້ຈິງ ແລະຮ່ວມກັນຈຸດປະທີບບູຊາພຣະຣັດຕະນະໄຕຼ ຈາກນັ້ນກໍ່ຈະໄດ້ນັ່ງສະມາທິປະຕິບັດທັມ ອະທິຖານຈິດແລະແຜ່ເມດຕາ ໃຫ້ພະລັງຄວາມປາດຖະຫນາດີຈາກໃຈ ຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນແຜ່ອອກມາ ໃນເວລາດຽວກັນນີ້ ຊ່ວຍກັນກັ່ນໂລກຂອງເຮົາໃຫ້ບໍລິສຸດຂຶ້ນ ແລະຂໍໃທຸກໆຄົນໃນໂລກນີ້ພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ ພົບແຕ່ຄວາມສຸກໂດຍໄວ

ວິສາຂະບູຊາ
ຮ່ວມຈຸດປະທີບ ແລະນັ່ງສະມາທິພ້ອມກັນທົ່ວໂລກ
ວັນທິດທີ 15 ພຶດສະພາ 2565
ທີ່ວັດພຣະທັມມະກາຍ

ກຳນົດການ

9:30-11:00ນ.   ນັ່ງສະມາທິປະຕິບັດທັມ

———————–

15:45-16:15ນ. ນັ່ງສະມາທິປະຕິບັດທັມ

———————–

19:00ນ.ບູຊາພຣະຣັຕຕະໄຕຣ/ກ່າວຄຳຖວາຍປະທີບ ເປັນພຸທທະບູຊາ/ຈຸດປະທີບໂຄມເອກ ນັ່ງສະມາທິປະຕິບັດທັມ

19.30ນ.ຄະນະສົງທົ່ວໂລກຈະເລີນພຸທທະມົນຜ່ານ ZOOM

20:20ນ.ອະທິຖານຈິດ /ແຜ່ເມດຕາ

20:30ນ.ແລ້ວພິທີ

———————–

ພິທີສະຫຼອງໄຊສູດມົນບົດທັມມະຈັກ 4,363,000,000ຈົບ