พิธีทอดกฐินสามัคคี

มหากาลทาน

 ประเพณีทอดกฐิน 

การทอดกฐิน เป็นประเพณีของชาวพุทธที่สืบทอดมานับตั้งแต่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ซึ่งพุทธประเพณีนี้มีต่อเนื่องนานกว่า 2,500 ปีกระทั่งถึงปัจจุบัน

นับเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งมีช่วงเวลาจำกัดเพียงปีละ 1 เดือน คือหลังวันออกพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งเป็นงานบุญที่ประชาชนชาวไทยนิยมทำกันมาก ถือว่ามีอาสนิสงส์ใหญ่ เพราะต้องทำในเวลาจำกัดและต้องทำการจองกฐินกันก่อน เพราะ 1 วัดจะรับกฐินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีของวัดแต่ละวัด

บุญใหญ่ที่ได้จากการทอดกฐินมีอานิสงส์มหาศาล เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากและมีข้อจำกัดหลายประการ การทำบุญทอดกฐินจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เท่านั้น ในบางกัปที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ในยุคนั้นนอกจากจะไร้ซึ่งพระพุทธศาสนาแล้ว ยังทำให้ทุกคนหมดโอกาสทอดกฐินอีกด้วย เพราะการทำบุญทอดกฐินจะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น

ประเพณีทอดกฐินเป็นมหากาลทานด้วยเหตุว่าหนึ่งปีจะมีโอกาสทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี้เอง พุทธศาสนิกชนจึงให้ความสำคัญกับการทอดกฐินเป็นอย่างมาก เป็นงานประจำปีที่ทุกคนต่างพร้อมใจกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ประณีต

 ประวัติการทอดกฐิน 

ในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี ตอนนั้นได้ประทานพุทธานุญาตให้พระภิกษุอยู่จำพรรษากันแล้ว ต่อมามีพระภิกษุชาวเมืองปาฐา ๓๐ รูปเดินทางไกลมาเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ แต่พอมาถึงเมืองสาเกต ซึ่งอยู่ห่างเมืองสาวัตถี ๖ โยชน์ ก็พอดีถึงวันเข้าพรรษาเสียก่อน จึงจำเป็นต้องเข้าพรรษา ณ เมืองสาเกต พอออกพรรษาจึงรีบเดินทางไปเข้าเฝ้าพระศาสดา แต่เพราะฤดูฝนยังไม่สิ้นสุด การเดินทางจึงมีความยากลำบาก ถนนหนทางเต็มไปด้วยน้ำเจิ่งนอง ทำให้สบงจีวรที่ท่านนุ่งห่มเปียกปอนเปรอะเปื้อนและเปื่อยขาด เมื่อถึงวัดพระเชตวัน ภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในสภาพการครองจีวรที่เปรอะเปื้อน และขาดชำรุดในระหว่างเดินทาง

พระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้น จึงมีพระบรมพุทธานุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษา ได้รับผ้ากฐินที่ชาวบ้านจัดมาถวายเพื่อเปลี่ยนจีวรได้ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงมีประเพณีการทำจีวรและถวายผ้าจีวรเป็นการทอดกฐินเกิดขึ้น

 อานิสงส์จากการทำบุญทอดกฐิน 

ฝ่ายทายก ชื่อว่าได้ถวายกาลทานแก่พระสงฆ์ ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญเป็นอันมากจากการถวายสังฆทานเฉพาะกาล

ฝ่ายสงฆ์ พระภิกษุผู้ได้กรานกฐินและอนุโมทนาแล้ว ย่อมได้รับอานิสงส์ตามพระวินัยด้วย

อานิสงส์ผลบุญที่ได้รับจากการทอดกฐินทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายสงฆ์ โดยย่อคือ

1. จะได้เกิดมาในตระกูลที่ดี มีสัมมาทิฐิ มีเกียรติยศ มีชื่อเสียงที่ดีงาม

2. จะเกิดมาโดยมีร่างกายที่ได้คุณลักษณะที่งดงามสมส่วน

3. จะเกิดมามีผิวพรรณงดงาม จิตใจแจ่มใส ร่าเริงเบิกบาน

4. จะเกิดมามีทรัพย์สมบัติมาก ไม่ลำบากในการแสวงหาทรัพย์

5.เป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่

6. เมื่อละโลกแล้ว อย่างน้อยได้ไปบังเกิดในสวรรค์

 ทำไมบุญทอดกฐินจึงได้อานิสงส์มหาศาล 

เหตุที่บุญจากการทอดกฐินเป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก เนื่องจากมีข้อจำกัดด้วยเงื่อนไขเฉพาะที่ยากและแตกต่างจากบุญทั่วไป คือ

1. จำกัดกาลเวลา คือ ต้องถวายภายในเวลา 1 เดือน นับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป จึงเรียกได้ว่าเป็นกาลทาน

2. จำกัดทาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น ผู้ถวายจะเจาะจงถวายแก่รูปนั้นรูปนี้แบบปาฏิบุคลิกท่านเหมือนการถวายของอย่างอื่นไม่ได้

3. จำกัดคราว แต่ละวัดจะรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

4. จำกัดผู้รับ คือ พระผู้รับกฐินได้จะต้องจำพรรษาอยู่ที่วัดนั้นครบไตรมาสไม่ขาดพรรษา และต้องมีจำนวนตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป ทั้งต้องลงรับพร้อมกันทั้งหมดด้วย

5. จำกัดงาน คือ พระผู้รับกฐิน เมื่อรับผ้ากฐินมาจากเจ้าภาพแล้ว จะต้องทำการกรานกฐินให้แล้วเสร็จภายในวันนั้น จะเลื่อนไปเป็นวันรุ่งขึ้นหรือวันอื่นๆ ไม่ได้

6. จำกัดของถวาย คือ ของถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในจำนวนไตรจีวรเท่านั้น นอกนั้นจัดเป็นบริวารกฐินทั้งหมด

7. กฐินทาน เป็นพุทธประสงค์โดยตรง ส่วนทานอย่างอื่น จะทรงอนุญาตก็ต่อเมื่อมี คนมาทูลขอ เช่น การถวายผ้าอาบน้ำฝน

8. มีอานิสงส์พิเศษ  ทานอย่างอื่นได้อานิสงส์เฉพาะผู้ถวาย แต่กฐินได้อานิสงส์ทั้งทายกผู้ถวายและปฏิคาหกคือพระภิกษุผู้รับถวายและอนุโมทนากฐินนั้น

       นอกจากการทอดกฐินจะเป็นบุญที่ทำได้ยากแล้ว หากผ่านพ้นช่วงเวลาที่กำหนด วัดใดยังไม่ได้รับกฐิน หรือเป็นวัดที่มีกฐินตกค้าง คือไม่มีคนจองเป็นเจ้าภาพกฐิน วัดนั้นก็หมดโอกาสทอดกฐินในปีดังกล่าว ทั้งยังหมดโอกาสที่จะได้รับปัจจัยทำบุญกฐินจากญาติโยมเพื่อนำมาบำรุง ซ่อมแซมศาสนสถานและพัฒนาวัดเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วย เพราะในการทอดกฐินแต่ละครั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะรวบรวมปัจจัยเพื่อถวายเป็นบริวารกฐินควบคู่กับการถวายผ้ากฐินซึ่งเป็นองค์กฐินไปพร้อมกัน

 กิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย 

สำหรับพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ในช่วงสถานการณ์ปกติ พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายจะมีสาธุชนเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก จากทั้งจากในและต่างประเทศ แต่ในปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้สาธุชนไม่สามารถมารวมตัวกันจำนวนมากๆได้ ทางวัดพระธรรมกายจึงมีการจัดพิธีกรรม ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ซึ่งไม่ว่าจะอยู่มุมใดในโลก ก็สามารถร่วมงานบุญใหญ่นี้ได้ เพียงเปิดจอ น้อมใจให้ปลื้มปีติไปกับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ภาพของทุกท่านทั่วโลกจะมาปรากฎรวมกันที่หน้าจอขนาดใหญ่ ณ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย เสมือนพวกเราทุกคนได้มาร่วมทอดกฐินสามัคคี มหากาลทานร่วมกัน และกระแสแห่งความบริสุทธิ์ของบุญใหญ่นี้ก็จะช่วยให้วิกฤตต่างๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น